Пятница, 01 октября 2021 13:12

Освящение статуи Будды Долголетия

Хүндэтэ нютагаархин!

Нангин шүтөөн - Джарун-Хашор субаргын дэргэдэ хоер гайхамшиг бурханай хүрэгүүд бүтээгдэжэ үндэрлэбэ. 

Баруун талаас Абида бурхан(Амитабха)- Сухабаадиин ороной Будда бурхан. Бүхы хүн амитад тэрээндэ гүн сэдьхэлээс этигэн сүгэдэбэл, Сухабаадиин диваажанай орондонь түрэн, сэргэжэ шадаха гэдэг.

Зүүн талаас Аюша бурхан (Будда Амитаюс). Ажабайдалда ушардаг элдэб мууе усадхана, энхэ элүүр ябажа, ажал хэрэг урагшатай сайнаар бүтэнэ, ута наса үршөөнэ.

2021 оной октябрь сарын 2-та, 10 сагаас Аюша бурханай равнай үнгэргэхэнь. 

Булта эдэбхитэй хабаадагты. Үйлэдэсэн буянай аша тусаар нүгэл хилэнсэгээс мултаржа, ашатын буян эдлэхэмнай болтогой!

Дорогие земляки!!! 

2 октября  2021 года в Кижингинском районе возле ступы Джарун Хашор в 10.00 часов состоится значимое событие для всех верующих нашей республики. 

Освящение статуи Будды Аюши (Амитабхи )- Будды Долголетия,  одной из Главных Святынь Этнической Бурятии - Ступы «Джарун-Хашор». 

Да благословят нас Три  драгоценности. 

Ом сайн амгалан болтогой.

Гармажаб Ламхай.

Можно внести имена на молебен : Мобильный банк кассира дацана : +79834231080 Дарижаб Дамбаевна дасанай кассир. 

Хүндэтэ нютагаархин!

Нангин шүтөөн - Джарун-Хашор субаргын дэргэдэ хоер гайхамшиг бурханай хүрэгүүд бүтээгдэжэ үндэрлэбэ. 

Баруун талаһаа Абида бурхан(Амитабха)- Сухабаадиин ороной Будда бурхан. Бүхы хүн амитад тэрээндэ гүн сэдьхэлһээ этигэн һүгэдэбэл, Сухабаадиин диваажанай орондонь түрэн, һэргэжэ шадаха гэдэг.

Зүүн талаһаа Аюша бурхан (Будда Амитаюс). Ажабайдалда ушардаг элдэб мууе усадхана, энхэ элүүр ябажа, ажал хэрэг урагшатай һайнаар бүтэнэ, ута наһа үршөөнэ.

2021 оной октябрь һарын 2-та, 10 сагһаа Аюша бурханай равнай үнгэргэхэнь. 

Булта эдэбхитэй хабаадагты. Үйлэдэһэн буянай аша туһаар нүгэл хилэнсэгһээ мултаржа, ашатын буян эдлэхэмнай болтогой!

Авторизуйтесь, чтобы комментировать